Skolans ordningsregler

Östra Reals gymnasium är en arbetsplats för elever och personal där alla har rätt till en bra studie- och arbetsmiljö. Vi visar varandra respekt och omtanke genom att följa de här reglerna:

Vi är närvarande. Är vi sjuka, sjukanmäler vi oss. (Det är obligatorisk närvaro i gymnasieskolan. Oanmäld frånvaro kan leda till indraget studiebidrag)  

• Även om det är frivilligt att börja på gymnasiet är det absolut närvaroplikt för dig när du väl går här. All frånvaro som inte beror på sjukdom och beviljad ledighet anses som ogiltig. Om du är sjuk är du skyldig att anmäla detta omgående till skolan, om du är omyndig måste det göras av en vårdnadshavare.    
• Lärare tar alltid frånvaro på lektionen och antecknar sen ankomst Detta förs in samma dag i frånvarosystemet Skola24. Vid ogiltig frånvaro (inklusive sen ankomst) skickas det samma dag ett meddelande med information om frånvaron till vårdnadshavare.
• Om du väljer att vid upprepade tillfällen skolka från undervisningen kan det resultera i att du förlorar studiebidraget. Skolan kontrollerar regelbundet den ogiltiga frånvaron och rapporterar elever som har varit frånvarande vid upprepade tillfällen till CSN som beslutar om indraget studiemedel.
• Ledighet utanför lov kan i vissa fall beviljas av mentor eller rektor. En bedömning görs baserat på vilka konsekvenser ledigheten får för studierna, syftet med ledigheten och hur angelägen ledigheten är för dig som elev. En ledighetsansökan ska lämnas till mentor och måste vara underskriven av vårdnadshavare om du är omyndig.      

Vi tar eget ansvar för studierna genom att ha med oss papper, penna böcker och annan materiel. Vi gör tilldelade uppgifter och lämnar in uppgifter i tid

• På Östra Real har vi höga förväntningar och utgår ifrån att du som elev vill och kan ta eget ansvar. Du förväntas komma förberedd med rätt materiel och som elev på Östra Real har du alltid penna och papper med dig.
• Det är en självklarhet att du håller dig till de slutdatum som gäller för inlämnandet av skriftliga arbeten. Om du inte lämnar in uppgifter i tid kan följden bli att uppgiften inte bedöms och konsekvensen kan bli att du måste göra en ny, annorlunda examination vid ett senare tillfälle. I slutet av kursen riskerar du dessutom att inte hinna visa de kunskaper som krävs för att uppnå målen i kursen.     

Vi kommer i tid till lektionerna och lämnar inte klassrummet förrän lektionen slutar.  (Vid för sen ankomst riskerar man att få vänta utanför klassrummet tills nytt insläpp sker)

• Det är viktigt att du kommer i tid till lektionerna. Kommer du för sent missar du viktig undervisning och stör andra elever och läraren. Sen ankomst antecknas på frånvarolistan och anses som ogiltig frånvaro.
• Vid genomgång eller examination som inte får störas kan läraren besluta om att vänta med att släppa in dig till dess att det ett lämpligt tillfälle uppstår.
• Du får inte lämna klassrummet under pågående lektion utan tillåtelse av läraren. Använd raster för exempelvis toalettbesök.
• Om du som elev väljer att inte följa denna ordningsregel kan det i slutändan resultera i att dina föräldrar kontaktas och/eller möte med rektor. 

Vi stör inte lärare och andra elever genom att prata på lektionerna, använda mobiltelefonen och vi lyssnar när andra talar

• Som elev på Östra Real är det självkart att du visar respekt för din omgivning. Om du stör undervisningen eller uppträder olämpligt och inte ändrar ditt uppförande efter uppmaning har läraren rätt att visa ut dig för resten av lektionen.

• Om du använder ett föremål på ett sådant sätt att det stör eller utgör en fara har lärare och rektor rätt att omhänderta föremålet. Det är inte typen av föremål som är avgörande utan hur det används. Du har rätt att få tillbaka föremålet vid skoldagens slut.

Vi dukar av efter oss i matsalen, ställer tillbaka stolar och plockar bort skräp efter oss i klassrum och korridorer

• Alla som arbetar i skolan, både personal och elever, har ett stort ansvar för att det är rent och fräscht i skolans lokaler. Det är därför en självklarhet för en elev på Östra Real att ställa i ordning och inte lämna skräp efter sig.
• Det är ibland trångt i matsalen och om du inte plockar undan efter dig blir det färre tillgängliga platser för andra och någon annan måste plocka undan efter dig.
• Det råder nolltolerans mot klotter och om du mot förmodan inte respekterar detta kan du själv bli ansvarig för rengöringen.     

Vi röker inte på skolgården (förbjudet enligt Tobakslagen).

• Som elev på Östra Real följer man gällande lagstiftning och respekterar andra människors välmående. Därför sker all rökning utanför skolans område, dvs utanför murarna. Om du mot förmodan röker på skolgården eller i skolans lokaler och blir tillsagd av personal eller annan elev måste förväntas du respektera detta.
• Om du röker på skolans område (innanför murarna) kan det komma att meddelas rektor som då vidtar åtgärder, exempelvis kontakt med vårdnadshavare.

Vi visar respekt för andra genom att tala i vanlig samtalston och aldrig spela musik i gemensamma utrymmen såsom korridorer, trapphus och matsal.

• När du rör dig i korridorer och väntar utanför klassrum är det viktigt att du respektera att det kan pågå undervisning och prov i andra klassrum och arbete i lärarnas arbetsrum. Tala därför med vanlig samtalston och undvika spring och skrik.
• Privat lyssnande av musik är endast tillåten i hörlurar. Att spela musik högt i skolans lokaler och på skolgården är endast tillåtet i samband med undervisning och evenemang arrangerade av skolan. Skriftligt tillstånd för musik i samband med evenemang arrangerade av elever kan sökas och beslutas av rektor.

Dela:
Kategorier: